Rv. 706 Sluppen – Sivert Dahlens veg

Prosjektet er et delprosjekt i Miljøpakken i Trondheim. Ny bru over Nidelva på Sluppen med tilhørende veganlegg. Anlegget ligger godt synlig fra E6, som er hovedinnfarten til Trondheim sørfra. Den nye forbindelsen blir en del av elvekorridoren for Nidelva fra Leirelva i sør til Sivert Dahlens veg i nord.
Prosjektomfang:
Oppdraget omfatter rådgivning og modellbasert prosjektering for utarbeidelse av reguleringsplan, teknisk plan og byggeplan med komplett konkurransegrunnlag og arbeidstegninger. Aas-Jakobsen Trondheim har ansvar for prosjekteringsledelsen og prosjektering av alle konstruksjoner.
Konstruksjoner som inngår:
Ny kjørebru (Nydalsbrua) krysser Nidelva nord for eksisterende Sluppen bru. Brua er ei skråstagbru med ett tårn og ett sentrisk kabelplan. Landingsområdene for Nydalsbrua ligger i sidebratt terreng. På vestsiden av elva ligger i tillegg Dovrebanen over anleggsområdet. Nydalsbrua har sin bakforankring like nedenfor Dovrebanen.
Rv. 706 (Oslovegen) skal ha to gjennomgående kjørefelt i eget plan under et rundkjøringslokk på vestsiden av elva. Av- og påkjøringsramper opp til rundkjøringslokk etableres med rampemurer på vestsiden av Oslovegen og med rampebruer på østsiden av Oslovegen. Nydalsbrua lander på rundkjøringslokket på vestsiden av elva. Framtidig tunnel til Byåsen går i to løp via tunnelportal på vestsiden av rundkjøringen. Brutårnet for Nydalsbrua integreres i tunnelportalen, mellom de to tunnelløpene.
Dagens Sluppen bru skal bygges om til gang- og sykkelvegbru, der eksisterende fundamenter gjenbrukes. To nye bruer over Leirelva inngår også i prosjektet.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  Nydalsbrua
 • Prosjektperiode:
  2015 - 2022
 • Byggherre:
  Statens vegvesen Region midt
 • Oppdragsgiver:
  Statens vegvesen Region midt
 • Omfang/kostnadsramme:
  Ca. 900 MNOK
 • Samarbeidspartnere
  ViaNova Trondheim AS
  NGI
  Plan Arkitekter
  ECT AS
  Selberg Arkitekter AS
  Brekke og Strand AS
  DHI Norway

TJENESTER Bru

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725