Nydalsbrua

Prosjektet er et delprosjekt i Miljøpakken i Trondheim. Ny bru over Nidelva på Sluppen med tilhørende veganlegg. Anlegget ligger godt synlig fra E6, som er hovedinnfarten til Trondheim sørfra. Den nye forbindelsen blir en del av elvekorridoren for Nidelva fra Leirelva i sør til Sivert Dahlens veg i nord.
Prosjektomfang:
Oppdraget omfatter rådgivning og modellbasert prosjektering for utarbeidelse av reguleringsplan, teknisk plan og byggeplan med komplett konkurransegrunnlag og arbeidstegninger. Aas-Jakobsen Trondheim har ansvar for prosjekteringsledelsen og prosjektering av alle konstruksjoner.
Konstruksjoner som inngår:
Ny kjørebru (Nydalsbrua) krysser Nidelva nord for eksisterende Sluppen bru. Brua er ei skråstagbru med ett tårn og ett sentrisk kabelplan. Landingsområdene for Nydalsbrua ligger i sidebratt terreng. På vestsiden av elva ligger i tillegg Dovrebanen over anleggsområdet. Nydalsbrua har sin bakforankring like nedenfor Dovrebanen.
Dagens Sluppen bru skal bygges om til gang- og sykkelvegbru, der eksisterende fundamenter gjenbrukes. To nye bruer over Leirelva inngår også i prosjektet.

Klikk på bilde for full størrelse