Nydalsbrua

Prosjektet er et delprosjekt i Miljøpakken i Trondheim. Ny bru over Nidelva på Sluppen med tilhørende veganlegg. Anlegget ligger godt synlig fra E6, som er hovedinnfarten til Trondheim sørfra. Den nye forbindelsen blir en del av elvekorridoren for Nidelva fra Leirelva i sør til Sivert Dahlens veg i nord.
Prosjektomfang:
Oppdraget omfatter rådgivning og modellbasert prosjektering for utarbeidelse av reguleringsplan, teknisk plan og byggeplan med komplett konkurransegrunnlag og arbeidstegninger. Aas-Jakobsen Trondheim har ansvar for prosjekteringsledelsen og prosjektering av alle konstruksjoner.
Konstruksjoner som inngår:
Ny kjørebru (Nydalsbrua) krysser Nidelva nord for eksisterende Sluppen bru. Brua er ei skråstagbru med ett tårn og ett sentrisk kabelplan. Landingsområdene for Nydalsbrua ligger i sidebratt terreng. På vestsiden av elva ligger i tillegg Dovrebanen over anleggsområdet. Nydalsbrua har sin bakforankring like nedenfor Dovrebanen.
Dagens Sluppen bru skal bygges om til gang- og sykkelvegbru, der eksisterende fundamenter gjenbrukes. To nye bruer over Leirelva inngår også i prosjektet.

Klikk på bilde for full størrelse

FAKTA

Prosjektnavn:
Rv. 706 Sluppen – Sivert Dahlens veg

Prosjektperiode:
2015 - 2022

Byggherre:
Statens vegvesen Region midt

Oppdragsgiver:
Statens vegvesen Region midt

Omfang/kostnadsramme:
Ca. 900 MNOK

Samarbeidspartnere
ViaNova Trondheim AS
NGI
Plan Arkitekter
ECT AS
Selberg Arkitekter AS
Brekke og Strand AS
DHI Norway

TJENESTER BRU

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725