E6 Trondheim-Melhus

Anlegget omfatter bygging av 8 km ny firefelts E6 med planskilte kryss. Prosjekteringen har vært delt i to delprosjekt. Aas-Jakobsen Trondheim har vært hovedkonsulent i begge oppdragene.
Prosjektomfang:
Oppdraget omfatter rådgivning og modellbasert prosjektering for utarbeidelse av byggeplan med komplett konkurransegrunnlag og arbeidstegninger. Aas-Jakobsen Trondheim har hatt ansvaret for prosjekteringsledelsen og prosjektering av alle konstruksjoner. Følgende konstruksjoner inngår:
• Jernbanebru for Dovrebanen over E6
• 2 stk betongtunneler over E6 for viltkryssing
• GS-bru over E6 ved Sandmoen.
• Hårstad kjørebru over E6
• Hårstad gang-/sykkelvegbru og gang-/sykkelundergang
• Klettbrua - overgangsbru for E39 over E6 ved Klett
• Røddevegsbrua - overgangsbru for lokalveg over E6
• Motorvegbru for E6 over lokalveg ved Ekra.
• Gang-/sykkelunderganger på Klett
• Jaktøyen undergang – krysning E6 for lokalveg
• Klett betongtunnel – krysning E6 for avkjøringsrampe
• Røddeundergangen – kombinert g/s og driftsundergang
• 6 stk. prefabrikkerte betongkulverter for Søra
Spesielle utfordringer:
• Bygging av ny trasé for Dovrebanen, inkludert en 80 m lang betongbru over E6, med banen i drift.
• Faseplanlegging for ivaretagelse av all trafikk i anleggsperioden for store trafikkmengder (ÅDT opp mot 20000).
• Nytt Klettkryss, nytt toplanskryss på Hårstad og ombygging av lokalvegsystemene langs parsellene.
• Store områder med kvikkleire i prosjektet. Omfattende bruk av kalk-sement-stabilisert grunn, også for fundamentering av konstruksjoner.

FAKTA

 • Prosjektnavn:
  E6 Trondheim-Melhus
 • Prosjektperiode:
  2011-2019
 • Byggherre:
  Statens vegvesen Region midt
 • Oppdragsgiver:
  Statens vegvesen Region midt
 • Samarbeidspartnere:
  Aas-Jakobsen AS
  ViaNova Plan og Trafikk AS
  ViaNova Trondheim AS
  Geovita AS
  NGI
  ECT AS
  Electronova AS
  Selberg Arkitekter AS
  Brekke og Strand AS
 • Omfang/kostnadsramme:
  Prosjektkostnad ca. MNOK 2 500

TJENESTER Veg & Jernbane

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725