E6 Trondheim-Melhus

Anlegget omfatter bygging av 8 km ny firefelts E6 med planskilte kryss. Prosjekteringen har vært delt i to delprosjekt. Aas-Jakobsen Trondheim har vært hovedkonsulent i begge oppdragene.
Prosjektomfang:
Oppdraget omfatter rådgivning og modellbasert prosjektering for utarbeidelse av byggeplan med komplett konkurransegrunnlag og arbeidstegninger. Aas-Jakobsen Trondheim har hatt ansvaret for prosjekteringsledelsen og prosjektering av alle konstruksjoner. Følgende konstruksjoner inngår:
• Jernbanebru for Dovrebanen over E6
• 2 stk betongtunneler over E6 for viltkryssing
• GS-bru over E6 ved Sandmoen.
• Hårstad kjørebru over E6
• Hårstad gang-/sykkelvegbru og gang-/sykkelundergang
• Klettbrua – overgangsbru for E39 over E6 ved Klett
• Røddevegsbrua – overgangsbru for lokalveg over E6
• Motorvegbru for E6 over lokalveg ved Ekra.
• Gang-/sykkelunderganger på Klett
• Jaktøyen undergang – krysning E6 for lokalveg
• Klett betongtunnel – krysning E6 for avkjøringsrampe
• Røddeundergangen – kombinert g/s og driftsundergang
• 6 stk. prefabrikkerte betongkulverter for Søra

Klikk på bilde for full størrelse