Bærekraftig utvikling

I tråd med vår visjon sammen lager vi gode løsninger som setter varige sporarbeider vi for en bærekraftig utvikling av samfunnet. Sammen med våre oppdragsgivere velger vi varige, miljøvennlige og energieffektive løsninger. I tillegg arbeider vi for å minimere miljøbelastningen fra egen virksomhet. Vi er bevisst vårt samfunnsansvar med tanke på hvordan vår virksomhet og våre prosjekter påvirker natur og nærmiljø.

Våre handlinger skal ikke kunne kritiseres på etisk grunnlag. Dette dreier seg om omdømme, troverdighet og langsiktighet. Vår kultur og vår integritet skal sikre at vi handler rett ovenfor kunder, oppdragsgivere, samarbeidspartnere, kollegaer, ansatte og samfunnet forøvrig.

For å hjelpe oss å redusere vår virksomhets belastning på miljøet, for å sikre at vi har gode rutiner i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet,  samt for å legge til rette for en bærekraftig vekst og økt lønnsomhet har Aas-Jakobsen Trondheim gjennomført en prosess med sertifisering som har ledet til at vi nå også kan dokumentere at styringssystemet tilfredsstiller kravene gitt i «Ledelsessystem for miljø – Krav NS-EN ISO 14001:2015».

Dette innebærer blant annet at vi skal ha en organisasjon og et styringssystem som sikrer at vi kan hjelpe våre oppdragsgivere med å ta bærekraftige valg. Vi har innarbeidet miljøstyring i oppdrag i vårt styringssystem og alle prosjekter skal ha en ytre miljø-koordinator som skal ivareta dette ansvaret.

Vi er også medlem av Grønt Punkt Norge.

Åpenhetsloven

Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen Trondheim AS er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) etter §3.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, og er en norsk lov som har som mål å sikre åpenhet og tilgang til informasjon om menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjeden. Loven skal bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Loven pålegger selskaper å kartlegge og vurdere hvordan menneskerettigheter og arbeidsforhold er ivaretatt gjennom hele selskapets verdikjede, såkalte aktsomhetsvurderinger. Virksomhetene må også rapportere på hvilke tiltak som er iverksatt, følge opp og rapportere. Samtidig er selskapene forpliktet til å svare på forespørsler fra allmenheten rundt deres aktsomhetsvurderinger.

Vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger selskapet har gjennomført i 2022 kan leses her.

Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes til aapenhetsloven@aajt.no.

KONTAKTPERSON

Ola Garli
Daglig leder
olg@aajt.no
+47 905 31 757