AKTUELT

Nyskapende verktøy for beregning og visualisering av klimagassutslipp i samferdselsprosjekter


 
Norge har inngått internasjonale forpliktelser for å redusere klimagassutslipp, og reduksjon av utslipp er et av
hovedmålene i Nasjonal transportplan. Gode beregningsverktøy er avgjørende for å jobbe effektivt og målrettet med
å redusere klimagassutslipp i samferdselsprosjekter.
 
Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket (AAJVN) har utviklet Trane (Tracking and Analysing Emissions); et verktøy som
effektivt utfører komplette beregninger av klimagassutslipp i alle prosjekfaser, og fremstiller resultatene visuelt i
modell.
 
Gjennom et tett samarbeid mellom eksperter på bærekraft, BIM og digitalisering i AAJVN, er Trane utviklet på
parametriske prinsipper, som sikrer at prosjektets klimagassavtrykk kontinuerlig oppdateres gjennom
prosjekteringsfasen. Dette gir en umiddelbar oversikt over utslippene, og muliggjør styringen av prosjektet mot mer
klimavennlige alternativer.
 
Gjennom bruken av Trane får prosjektet full oversikt over utslippene fra start til slutt. Ved å utnytte kombinasjon av
erfaringsdata og prosjektspesifikke verdier, kan komplette beregninger settes opp tidlig i planleggingen, og man får et
raskt estimat over prosjektets utslipp. Trane beregner alle relevante utslipp, inkludert arealbruksendring og trafikk i
driftsfasen, og sikrer at valg av løsninger og konsepter tas basert på en helhetlig klimavurdering.
 
Trane eksporterer beregningsresultatene til åpne formater. Resultatene kan da visuelt integreres i prosjektets
samhandlingsmodell, og sikrer at alle prosjektdeltakere får innsyn i beregningene før viktige beslutninger tas.
Beslutningstakere og prosjekterende får god oversikt over hva ulike aktiviteter og løsninger medfører av
klimagassutslipp, og kan effektivt vurdere konsekvensen av ulike løsninger ved å justere på inngangsparametere i
beregningen. Med Trane får byggherren et bedre beslutningsgrunnlag til å ta miljøvennlige valg, og en kortere vei for
å oppnå sine ambisjoner om klimagassreduksjon.
 
Les mer om Trane her: www.aajvn.no