Mulighetsstudier

Et mulighetsstudie defineres ofte som en utredning som belyser potensiale og begrensninger i et konkret bygg, eller på en eiendom. Eiendommen kan være bebygd eller ubebygd. I forbindelse med mulighetsstudier av ubebygde arealer setter vi sammen en gruppe basert på firmaer knyttet til nettverket vårt for å tilby en komplett utredning. Det samme gjør vi dersom det er ønskelig å få utredet alle fagområdene i en bygningsmasse. Se for øvrig egen side som beskriver tverrfaglig samarbeid i nettverket.

Byggavdelingen gjennomfører konstruksjonsmessige mulighetsstudier for eksisterende og nye bygg. For å gi byggherren et så godt beslutningsgrunnlag som mulig i forbindelse med avgjørelser han må ta i en byggesak, er det viktig å få avklart hvilke rammebetingelser som gjelder for en bygningsmasse. Dette kan være muligheter og begrensninger i konstruksjoner, fundamenter og lokale grunnforhold, men også ytre forhold som fremtidige planer for området, nabobygg, reguleringsplaner osv.

Fleksibilitet er ofte et nøkkelord i forbindelse med et mulighetsstudie. For å kunne tilfredsstille de ulike leietakernes behov og ønsker, er det en fordel med et fleksibelt bæresystem. Dette gjør at senere tilpasninger av arealer kan gjennomføres uten store inngrep i bærestrukturen i et bygg. Dokumentasjon av byggets bæredyktighet og analyser av restkapasiteter er også rammebetingelser som er viktig å få avklart i gjennomføringen av et mulighetsstudie.

De aller fleste konstruksjoner lar seg forsterke for å gi bygget ønsket kapasitet i forbindelse med en ombygging, men det finnes imidlertid en grense for når forsterkningene går over til å bli ulønnsomme. I en mulighetsstudie er det viktig å finne disse grensene slik at man unngår å legge ned mye arbeid som ikke skaper merverdi for prosjektet. Aas-Jakobsen Trondheims erfarne ingeniører har vært gjennom mange ulike prosjekter og gjennom disse høstet velegnet erfaring til utarbeidelse av mulighetsstudier.

I en ombyggingssituasjon må alle forslag til inngrep i eksisterende konstruksjoner utredes med tanke på byggbarhet. I denne typen saker er det ofte dårlig tilgjengelighet og vanskelig å få fraktet inn bygningsmaterialer. Dette må det tas hensyn til i forbindelse med valg av løsninger. Sikkerhet er et annet aspekt som må vurderes nøye. Plassmangel og inngrep i eksisterende konstruksjoner medfører ofte at det må gjøres spesialoperasjoner. Det er viktig at disse kartlegges på forhånd slik at nødvendige tiltak kan implementeres i prosjekteringen og senere i utførelsesfasen.

Kostnadsanalyser av foreslåtte løsninger i et mulighetsstudie er ofte ønskelig å gjennomføre. Dette gir byggherren mulighet til å prioritere løsninger både som en engangsinvestering, men også med tanke på senere vedlikeholdskostnader.

Byggavdelingen til Aas-Jakobsen Trondheim prosjekterer med alle konstruksjonsmaterialer, og kjenner de ulike regelverkene. Dersom det skulle være ønskelig fra byggherrens side, kan en bygningsmasse utredes med bruk av ulike typer konstruksjonsmaterialer.

Omfang og nøyaktighetsgrad i et mulighetsstudie, vil alltid bli tilpasset byggherrens ønsker og behov.

MARKEDSOMRÅDE

BYGG

KONTAKTPERSON

Bent Olav Aasen
Avdelingsleder bygg
boa@aajt.no
+47 992 78 552