Bruinspeksjon

Inspeksjon er visuell kontroll kombinert med oppmålinger og materialundersøkelser som utføres for å bedømme konstruksjonens tilstand og sikkerhetsnivå. Inspeksjon av alle bruer og kaier skal utføres i jevnlige sykluser og avdekke behovet for driftstiltak og/ eller vedlikehold, samt eventuelt behov for forsterkning eller ombygning. I hovedsak utføres hovedinspeksjon hvert 5. år.

Etter gjennomført inspeksjon utarbeides det rapport med vurdering av tilstanden og anbefalinger av eventuelle tiltak. Den visuelle hovedinspeksjonen kan videre føre til et behov for ytterligere materialundersøkelser. Da kan det utføres en spesialinspeksjon for å kartlegge mer av konstruksjonens tilstand. Svar fra materialundersøkelsene og videre kartlegging kan føre til et behov for vedlikehold.

Aas-Jakobsen Trondheim satser på inspeksjons- og reparasjonsoppdrag på bruer. Dette er blant annet for å sikre kompetansen på nyprosjektering, da det er drift og vedlikeholdet over mange år som viser om prosjekteringen er god. Vi har de siste årene hatt en høy aktivitet på utførelse av inspeksjoner, samt prosjektering og utarbeidelse av tilbudsdokumenter for reparasjoner, ombygginger og forsterkninger av bruer.

Vi har det viktigste av inspeksjons- og måleutstyr til bruk ved tilstandskontroller og utfører inspeksjoner på bygg, kaier og bruer. Vi er et av få firmaer i landet som kan tilby et sikrings- og tilkomstutstyr som er lett og taubasert, og som i mange tilfeller gjør tyngre adkomstutstyr unødvendig. Vi har inspektører som er sertifiserte fra AAK Industrisikring AS. Det taubaserte sikringsutstyret er bærbart og mobilt, og CE-merket i henhold til krav fra arbeidstilsynet. Videre er sikringsmetodikken utformet for å tilfredsstille krav i arbeidsmiljøloven og EU, samt de seneste krav til HMS. Vi har også gode kontakter med spesialfirmaer på tyngre adkomstutstyr.

Vi inspiserer alle typer bruer og oppdragsgiver er i hovedsak Statens vegvesen og fylker, men også kommuner.

MARKEDSOMRÅDE

BRU

KONTAKTPERSON

Rolf Mære
Avdelingsleder samferdsel
ram@aajt.no
+47 995 05 725